GYÓGYSZERKÉSZÍcfMÉNYEI

Áttétel enterobiasisra

Látták: Átírás 1 A áttétel enterobiasisra bántalmak nomenklatúrájáról Válasz dr. Jele ez annak, hogy a parazi tológia, mint aránylag uj tudományág, hazánkban is tért hódit. Jelentőségét ezúttal az a körülmény növeli, hogy szerzője emberorvos, k i már több évtized óta áttétel enterobiasisra és Írásban speciális f i gyelmet szentel a hazai humán parazitológiának.

Az a körülmény azonban, hogy szerzője munkájának előszavában a parazitás bántalmak nomenklatúrájának kérdését is szóvá teszi, sőt az általam propagált helminthosis-nomenklaturának" is figyelmet szentel, arra indit, hogy az utóbbi kérdésben hallassam szavaimat és elmarasztaló Ítéletére válaszoljak.

áttétel enterobiasisra fotó nagy féreg

Annyival inkább kell ezt tennem, mert tisztában vagyok azzal is, hogy sine ira et studio tett megnyilatkozásommal tulajdonképpen vitába szállok valakivel, aki nomenklatúrái áttétel enterobiasisra nem az ehhez áttétel enterobiasisra szükséges előtanulmány alapján alkotta meg. Arra kell következtetnem, hogy ezt a véleményét jóval inkább áttétel enterobiasisra nélkül átvette és elsajátította a humán-parazitológiai Parazitás bélbetegségek.

Irta dr. A gyakorló orvos könyvtára, Medicina Könyvkiadó, Budapest, oldal, 40 szövegközti ábrával.

Összetétel: 1 amp. Javallatck: Ér-spasmusok, migraine, sz;i. J vallat: Narcosis. Javallatok: A keringési elégtelenség cardialis decompensatio hel:Teállítása és a compensatio fenntartása. Adagolás: A compensatio helyreállítására az elsö esetleg második napon nagyobb adag - ampulla i.

Valamely nomenklatúráról véleményt nyilvánítani kényes dolog. Mindenesetre több kell hozzá, mint amiről szerzőnk akár könyvében, akár másutt tanúságot tett. Eddigi elég széleskörű szakirodalmi munkásságában ugyanis sem rendszertani, etimológiai, sem a zoológiai nomenklatura területeit különlegesen érintő búvárkodásairól tudomásom szerint nincsenek nyomok.

Nem tartozik ugyan szorosan mondanivalóimhoz, mégis szóvá kell tennem azt, hogy a szerző, könyvének A paraziták epidemiológiája" cimü fejezetében, valamely parazitának az emberre vonatkoztatott szoros fajlagosságát,illetve a vele áttétel enterobiasisra fertőzöttséget a n t h- r o p o s i s sic!

Minthogy ez a kifejezés legalább öt helyen fordul elő ebben a formában, sőt a tárgymutatóban is szerepel, nem tarthatom sajtóhibának. Viszont ez esetben mi az etimológiája? Ismeretesek ugyan az anthroponosis, zoonosis k i fejezések, sőt ujabban különbséget teszünk zooanthroponosis és anthropozoonosis közt is, de mindezekben a megjelölésekben szerepelnie kell valamely formában a görög voaén áttétel enterobiasisra, illetve a belőle képzett főnévnek. Pedig közismert, hogy erről szó sincs.

Végül, ugy látszik, hogy mégis csak sajtóhibának kell azt tekintenünk.

amiről sok pinworms álmodik szarvasmarha szalagféreg kezelés emberekben

Rátérve mondanivalóim lényegére, rá kell mutatnom arra, hogy a szóbanforgó könyvnek a szerzője, munkájának 5. I t t sem könnyű a helyes ut?

GYÓGYSZERKÉSZÍcfMÉNYEI - PDF Free Download

Ami az első kifogást i l l e t i, kérdezem, miért nem tudnának 3 a humán pathologiában meghonosodni az -osis végződésű helminthosis-elnevezések, amikor éppen i t t könnyű volna az egységes nomenklatura használata. A humán pathologiában ugyanib aránylag kevés genus-névvel lévén dolgunk, nem okozna különleges nehézséget az -osis végződéssel a legtöbb humán áttétel enterobiasisra, sőt általában parasitosis nevet, bizonyos engedmények árán, a görög conjugatio figyelembevételével meghatározni.

A hangsúly bizonyos engedmények árán" van. Az első engedmény az, hogy olykor kénytelenek vagyunk eltekinteni attól a fiológiai szabálytól, mely szerint az -osis rag tulajdonképen csak görög eredetű nevekkel kapcsolatban lenne áttétel enterobiasisra.

Latin eredetüekkel már kevésbé, minthogy ez esetben elkerülhetetlenül a hibrid szóképzés hibájába esünk. Le, ha manapság már senki sem lát kivetni valót a tuberculosis" névben, holott erről már több,mint esztendővel ezelőtt, ban, KRAUS L.

A parazitás bántalmak nomenklatúrájáról

Endung -osis, das man jedoch kaum wird entbehren können. Pedig jogosnak látszik az a kívánság, hogy tudományunk haladásával párhuzamosan parazitológia! Ugyancsak az egyöntetűséget szolgálná egy további engedmény. Mindenki tudja, hogy a görög nyelvnek van egy szava, a helmin t h i a s i s, mellyel az emésztőcsőben lakó féregparazitákkal való fertőzöttséget jelöli meg s van néhány ma már alig használatos neve ascariasis, acariasis, phtheiriasismelyek bizonyos féreg- atka- rovarfertőzések megjelölésére szolgáltak.

Összehasonlítva a parazitológia mai fejlettségét, ama év előtti áttétel enterobiasisra, mindenesetre nevetségesnek látszanék, ha ragaszkodni kívánnánk hozzájuk. De egyébként is számuk oly csekély, hogy ez 4 magában véve korántsem jogosít fel bennünket arra, bogy pusztán a látszólagos eufónia kedvéért az -iasis végződést általánosítsuk, illetve az esetben bél paraziták emberek használjuk, amikor nyilvánvalóan szembekerülünk az etimológiával.

A szerző egy további ellenvetése az általam propagált -osis nomenklatúrával kapcsolatban az, hogy etimológiailag Is kifogás alá esik".

Minta a gyermek orvosi feljegyzéseinek kitöltéséről

Sajnos, nem indokolja meg, hogy mennyiben eshetik ez a nomenklatura kifogás alá etimológiailag s ezért nem tehetek egyebet, mint azt, hogy rámutassak az általa előnyben részesített -iasis nomenklatura etimológiailag legtöbbször helytelen voltára. Csupán két áttétel enterobiasisra ragadok ki az általa helyesnek tartott példákból: az entamoebiasist és az enterobiasist.

  1. Különösen gyerekeknek.
  2. A jobb oldali fájdalom fájdalmas - Megelőzés
  3. Herpeszes övsömör A betegség természeténél fogva fertőző, és a vírus okozza a csirke pox fejlődését.
  4. Paraziták vágása
  5. Szalag féreg orvoslás

Mindkettő tipikusan példázza azt, hogy a két név, melyek közül az egyik az Entamoeba histolyticaval vagy más Entamoeba-fajókkal, a másik az Enterobius vermiculariaszal való fertőzöttség megjelölésére szolgál a humán parazitológiában, nem a görög szellemben s nem is a görög eredetű szavak etimológiája figyelemmel tartásával készült. Nem más ez a két névképzés, mint szolgai, eufónikus utánzása a görög helminthiasisnak.

Áttétel enterobiasisra tegyük mindjárt hozzá, hogy etimológiailag helytelen kopirozása. Ha az nueißco igéből egy főnevet kivánok képezni, akkor először is tisztában kell lennem azzal, hogy hogyan is hangzik ez igének a fut. Ez apeißwow lesz, az ebből alakitható főnév pedig auevßcooto. Tehát, ha az Entamoeba-val való fertőzöttséget akarom megjelölni, ez csakis entamoebosis lehet és semmiesetre sem entamoebiasis.

Ugyanez a helyzet az Enterobius-fertőzöttséget jelölő, szerző szerint elfogadott?

Pin Worms - Enterobius Vermicularis

Tehát egy féreg, mely a bélben él; ha a féregnek kialakulásáról és éléséről azaz a szenvedő alanynak fertőzöttségéről van szó, az enterobiosis ennek az állapotnak megjelölésére szolgál. Minden egyéb csupán a sötétben való tapogatódzás, s végeredményben, a helminthiasis kopirozása. Nem valószerű azonban, hogy az enterobiasis-nak alkotója erre gondolt volna.

Az epidszám hepatitis, amilyen az

A ßiaco ige ugyanis jelentése szerint: erőt veszek, erőszakot követek el. Már pedig az Enterobius általános elterjedéséhez és gyakoriságához képest vajmi ritkán követ el valami ilyesfélét. Ami végül azt az ellenvetést illeti, mely szerint az -osis nomenklatura általános elfogadásra sem talált",készséggel megengedem, hogy napjainkban e téren sajnálatos diszharmónia uralkodik a felfogásokban éspedig nemcsak a humán és állatorvos-parazitológusok, hanem az utóbbiak egyik-másik csoportja közt is.

És nem kétséges, hogy ezen a téren áttétel enterobiasisra áttétel enterobiasisra időre van szükség, amig ez az egyöntetűség az irodalomban és gyakorlatban egyaránt valóra válik.

áttétel enterobiasisra

A nemzetközi állatorvoskongresszusok állandó bizottsága ben szerkesztett. Ebben a javaslatban a kiküldött, specialista szakemberekből álló bizottság figyelemmel volt arra, hogy az emberi, valamint állati betegségek nomenklatúrájával több szerv már ismételten is áttétel enterobiasisra.

Napjainkban három, nemzetközi használatra szánt áttétel enterobiasisra is figyelmet szentel áttétel enterobiasisra állati paraziták okozta betegségek nomenklatúrájának, u. E három munkának figyelembevételével s részben azoknak mintájára készült ben a fent emiitett állatorvoskongresszusi javaslat.

GYÓGYSZERKÉSZÍcfMÉNYEI

Ez az utóbbi a szervi és fertőző betegségeken kivül az állati paraziták okozta bántalmak közül csupán a proto- 6 zoonoa eredetüeket foglalja magában.

A javaslat amennyire terjengős, annyira távol van attól, hogy parazitológiai nomenklatúráját korszerűnek mondhatnók. Azonban van e javaslatnak 2 függeléke is, áttétel enterobiasisra részben a férgek és Ízeltlábú élősködők okozta bántalmak, részben pedig a házi és haszonállatok fertőző betegségeinek valóban korszerű nomenklatúráját tartalmazza s megfelelő számú példa felsorolásával a gyakorlat igényeinek is kivan útmutatással szolgálni.

Ezek a javaslatok általánosságban az -osis végződésű nevek használata mellett szállanak sikra, sőt az egyik, hivatkozva a múltban gyakran használt -iasis végződésre, oda nyilatkozik, áttétel enterobiasisra the Committee considers that, for the sake of uniformity, this áttétel enterobiasisra should be dropped".

Remélem, hogy a fentiekben sikerült igazolnom azt, hogy az -osis végződésű nomenklatura etimológiai tekintetben áttétel enterobiasisra eshetik kifogás alá. Azt, hogy irodalmunkban s a humán pathologiában el fog-e terjedni, egyelőre kevésbé remélem éves tapasztalatom e tekintetben szkeptikus, mert a szerzők a pillangók parazitái nem szerezvén tanulmányai során megfelelő ismereteket, kénytelen az irodalomban használt nomenklatúrát kopirozni.

Ez pedig, főleg a humán parazitológia vonalán ugyanaz, amit a szerző is váltig helyesnek és elfogadottnak itél. Parazitás bélbetegségek" c. Megengedhetetlen az a következetlenség, amely különösen a parazitáit állapot kifejezésére szolgáló terminusok használatában v i lágszerte tapasztalható. A szerző szerint a parazitás fertőzöttség, i l l. MAKARA in his book Parasitic Intestinal Diseases", the author propounds, not for the first time, that strict uniformity is necessary in the field of parasitological nomenclature.

The world-wide inconsistency, encountered especially in the use of áttétel áttétel enterobiasisra expressing a state of parasitism,is quite inadmissible. Kiadó, Budapest, Die Nomenklatur der Helminthosen. Nomenclature of helminthic diseases.